วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ข้อมูลที่น่าสนใจ


ข้อมูลที่น่าสนใจ

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ   นางศิริรัตน์   กันเมืองเวียง ชื่อเล่น  ออย
การศึกษา กำลังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ชั้นปีที่ 4
สถานที่ทำงาน  ศศช. " แม่ฟ้าหลวง" บ้านห้วยแห้ง  หมู่  9  ต.ขะเนจื้อ อ. แม่ระมาด  จ. ตาก 63140

น่ารัก

เย็นตา